25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych. W związku z tym przedstawiamy niezbędne informacje, z których dowiecie się Państwo o zasadach przetwarzania danych osobowych (w szczególności danych osobowych dzieci) w firmie: polarek.pl Klub Aktywnej Zabawy Arkadiusz Pol.

Jednocześnie informuję, że cały proces przetwarzania danych w firmie jest oparty o obowiązujące przepisy prawa specyficzne dla prowadzonej działalności gospodarczej, np. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z dnia 5 kwietnia 2016 r.), gdzie zawarty jest wzór karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku.

Firma polarek.pl Klub Aktywnej Zabawy Arkadiusz Pol przetwarza jedynie dane, które są niezbędne do realizacji zobowiązań wynikających z przepisów prawa oraz zapewnienia kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami dzieci pozostających pod opieką pracowników firmy (wychowawców i instruktorów) podczas organizacji różnych form wypoczynku.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka, przetwarzanych w firmie: Klub Aktywnej Zabawy polarek.pl Arkadiusz Pol, jest: Arkadiusz Pol prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, ul. Kościelna 59B m. 28, 05-135 Wieliszew.
 2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Pani/Pana dziecka na podstawie zgody (art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2016 nr 922, tekst jednolity)
 3. Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków powstałych w związku z organizacją przez firmę: Klub Aktywnej Zabawy polarek.pl Arkadiusz Pol, wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka będą pracownicy firmy: Klub Aktywnej Zabawy polarek.pl Arkadiusz Pol.
 5. Dane osobowe Pani/Pana dziecka (wyłączając zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka) będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2022 r.
 6. Dane osobowe Pani/Pana jako rodzica/opiekuna prawnego, w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu będą przetwarzane do odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych.
 7. Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być także:
  • uprawniony podmiot obsługi informatycznej przetwarzający dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania
   danych,
  • uprawniony podmiot obsługi księgowej działający na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych,
  • organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dziecka przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści podanych danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo
  do wniesienia sprzeciwu oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 10. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawy zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w firmie: Klub Aktywnej Zabawy polarek.pl Arkadiusz Pol, przysługuje Pani/Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach
  ochrony danych osobowych.
 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka ma charakter dobrowolny.
 13. Podane przez Pani/Pana dane dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 14. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą lub podjęcia działań
  poprzedzających zawarcie umowy.
 15. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub osobę trzecią.